Samen met Primair Onderwijs

De overstap

Wanneer leerlingen de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, stelt de basisschool een onderwijskundig rapport op. Er zijn verschillende modellen in omloop. Het format is niet heilig, maar voor een goede overdracht is het belangrijk om de volgende school goed te informeren. Onder het OPP vindt u een zeer geschikt formulier. Samen met de zienswijze van de ouders en leerling en uw eigen OKR krijgen we een goed beeld. Dit hoeft niet dubbelop maar het is goed als het dossier compleet is. Kijk daarom nog eens naar zaken die wellicht missen in een OKR.

Extra ondersteuning

Vooral wanneer een leerling extra ondersteuning op school heeft gekregen en deze ook nodig heeft in het voortgezet onderwijs, is het van belang om dit aan te geven. In het onderwijskundig rapport kan dit worden vermeld. In ons SWV hebben we een verkorte route vorm gegeven. Deze route maakt het mogelijk al in november/ december samen met het SWV van het PO ( kind op 1) te gaan kijken naar de mogelijkheden op het VO. Vraag ernaar bij de samenwerkingsverbanden (Kind op 1 en PVOW) op Walcheren. Ook is het fijn om je als ouders en leerling te oriënteren op de verschillende locaties. Het gesprek met bv een ondersteuningscoördinator kan veel helderheid scheppen.

Speciaal onderwijs

In principe worden alle leerlingen aangemeld bij een reguliere VO-school. Bij de intake kan dan beoordeeld worden of de school in staat is de nodige ondersteuning te bieden. Wanneer dit niet het geval is, heeft de school van aanmelding zorgplicht en moet deze op zoek naar een geschikte andere school of een passend arrangement. In dat geval komt het samenwerkingsverband (SWV) om de hoek. Zij hebben kennis van de mogelijkheden op alle locaties voor zowel regulier- als speciaal onderwijs. In alle gevallen is het raadzaam om voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, al in een vroeg stadium (eind groep 7 of begin groep 8) te starten met de oriëntatie op vervolgonderwijs. Onze scholen heten u hartelijk welkom en geven graag informatie over de mogelijkheden van de ondersteuning.

Samen met Voortgezet Onderwijs

Extra ondersteuning

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een plan van aanpak of ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld en samen met de ondersteuningscoördinator van de school gekeken hoe de ondersteuning het best kan worden vormgegeven. Samen met de leerling en ouders/verzorgers wordt besproken hoe de ondersteuning wordt ingericht.

Vraag naar een TLV, meer ondersteuning of advies

Het kan zijn dat reguliere scholen niet in staat zijn of niet meer in staat zijn om de gewenste ondersteuning of het gewenste niveau te bieden en dat een leerling wordt verwezen naar het speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. In dat geval vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. u kunt op de route klikken om te lezen hoe die wordt gevolgd. De inbreng gaat via ons geautomatiseerde systeem LDos. De gedragswetenschappers van de Commissie Advisering en Toewijzing (CAT) adviseren hierbij de voorzitter van de commissie. Deze neemt op basis van de informatie een besluit of adviseert.

Hier vindt u het Schoolondersteuningsprofiel van de scholen uit ons Samenwerkingsverband. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) die bij elke school vernoemd is, kunt u lezen hoe de school zijn ondersteuning heeft geregeld.

Als u hieronder de website wilt bezoeken, klikt u dan op de school of het arrangement.