Samen met ouders/verzorgers en leerlingen

Als ouder meldt u uw zoon of dochter schriftelijk aan bij de voortgezet onderwijsschool van uw keuze. Verwacht u dat extra ondersteuning nodig is, dan geeft u dit meteen aan.

Past een school wel bij uw zoon of dochter?

Wilt u weten of uw schoolkeuze aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter? Dan kunt u de informatie op de website van de school raadplegen. Iedere school heeft een school-ondersteuningsplan (SOP). Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden aan uw zoon of dochter. Ga hier naar de scholen in ons samenwerkingsverband.

Informatieplicht

Indien u uw zoon of dochter bij meerdere scholen heeft aangemeld, moet u dit bij de aanmelding aangeven (informatieplicht). In dat geval krijgt de school van de eerste voorkeur de zorgplicht. Die school heeft dan de taak om voor uw zoon of dochter een passende onderwijsplek te vinden.

Zorgplicht

Alle scholen binnen ons samenwerkingsverband hebben een zorgplicht. Dat betekent dat uw zoon of dochter welkom is op alle scholen, ook als hij of zij (extra) ondersteuning nodig heeft. Kan de school de benodigde (extra) ondersteuning niet bieden? Dan zoekt de school samen met u naar een andere passende school.

Ontwikkelingsperspectief

Als uw zoon of dochter op de eigen school extra ondersteuning krijgt, moet de school werken met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit is een plan, waarin de school beschrijft welke doelen zij verwacht dat een leerling gaat halen. Het doel van het OPP is leerlingen doelgericht volgen en hiermee het onderwijs plannen. De school bespreekt met de ouders de inhoud van het OPP en stelt het plan zo nodig bij totdat overeenstemming is bereikt.

Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (TLV VSO) of Praktijkonderwijs (TLV PrO) dient de school een aanvraag in bij de Commissie Advisering en Toewijzing (CAT). Ouders zijn niet verplicht om voor deze aanvraag te tekenen. Zonder handtekening mogen scholen echter geen (onderzoeks)verslagen van externen toevoegen. Zij mogen dan alleen interne verslagen toesturen. Indien u als ouders wél tekent, beschikt de CAT over meer informatie, waardoor zij een goed advies kunnen geven. Ga hier naar de scholen in ons samenwerkingsverband.

Vragen over passend onderwijs?

Heeft u vragen over passend onderwijs? Dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met school. Blijven er vragen bestaan, dan kunt u bij ons terecht. Via deze link kunt u een korte uitleg krijgen over wat passend onderwijs precies inhoudt. Op www.passendonderwijs.nl vindt u nog meer informatie.

Bezwaar

Mocht u het niet eens zijn over de weg die is bewandeld of het advies dat is gegeven, dan kunt u hier lezen welke stappen u kunt zetten.