Samen met ouders/verzorgers en leerlingen

Als ouder meldt u uw zoon of dochter schriftelijk aan bij de voortgezet onderwijsschool van uw keuze. Verwacht u dat extra ondersteuning nodig is, dan geeft u dit meteen aan. In ons SWV hebben we een verkorte aanmeldroute vorm gegeven. Deze route maakt het mogelijk al in november/ december samen met het SWV van het PO ( kind op 1) te gaan kijken naar de mogelijkheden op het VO. Vraag ernaar bij uw eigen basisschool of de samenwerkingsverbanden (Kind op 1 en PVOW) op Walcheren. Er is een stroomschema voor u gemaakt om te zien wat de stappen zijn die we gezamenlijk zetten. Het kan fijn zijn om je als ouders en leerling te oriënteren op de verschillende locaties bij de open dagen. Het gesprek met bv. een ondersteuningscoördinator kan veel helderheid scheppen.

Past een school wel bij uw zoon of dochter?

Wilt u weten of uw schoolkeuze aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van uw zoon of dochter? Dan kunt u de informatie op de website van de school raadplegen. Iedere school heeft een school-ondersteuningsplan (SOP). Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden aan uw zoon of dochter. Ga hier naar de scholen in ons samenwerkingsverband.

Informatieplicht

Indien u uw zoon of dochter bij meerdere scholen heeft aangemeld, moet u dit bij de aanmelding aangeven (informatieplicht). In dat geval krijgt de school van de eerste voorkeur de zorgplicht. Die school heeft dan de taak om voor uw zoon of dochter een passende onderwijsplek te vinden.

Zorgplicht

Alle scholen binnen ons samenwerkingsverband hebben een zorgplicht. Dat betekent dat uw zoon of dochter welkom is op alle scholen, ook als hij of zij (extra) ondersteuning nodig heeft. Kan de school de benodigde (extra) ondersteuning niet bieden? Dan zoekt de school samen met u naar een andere passende school.

Ontwikkelingsperspectief

Als uw zoon of dochter op de eigen school extra ondersteuning krijgt, moet de school werken met een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit is een plan, waarin de school beschrijft welke doelen zij verwacht dat een leerling gaat halen. Het doel van het OPP is leerlingen doelgericht volgen en hiermee het onderwijs plannen. De school bespreekt met de ouders de inhoud van het OPP en stelt het plan zo nodig bij totdat overeenstemming is bereikt. We vragen onze scholen nadrukkelijk om de zienswijze van de leerling om ook dat perspectief te kennen.

Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs en praktijkonderwijs

Voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (TLV VSO) of Praktijkonderwijs (TLV PrO) dient de school een aanvraag in bij de Commissie Advisering en Toewijzing (CAT). Ouders zijn niet verplicht om voor deze aanvraag te tekenen. Zonder handtekening mogen scholen echter geen (onderzoeks)verslagen van externen toevoegen. Zij mogen dan alleen interne verslagen toesturen. Indien u als ouders wél tekent, beschikt de CAT over meer informatie, waardoor zij een goed advies kunnen geven. Ga hier naar de scholen in ons samenwerkingsverband.

Vragen over passend onderwijs?

Heeft u vragen over passend onderwijs? Dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met school. Blijven er vragen bestaan, dan kunt u bij ons terecht. Via deze link kunt u een korte uitleg krijgen over wat passend onderwijs precies inhoudt. Op www.passendonderwijs.nl vindt u nog meer informatie.

Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs

Met dit steunpunt willen we ouders en jeugdigen van goede en onafhankelijke informatie voorzien over passend onderwijs, het aanbod in de regio en de rechten en plichten van ouders en school.
Met de juiste informatie weten we wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Dit bevordert de samenwerking tussen ouders, leerling en school.
Daarnaast willen we ervoor zorgen dat ouders zich gehoord en gesteund voelen in hun zoektocht naar passend onderwijs.

In elk samenwerkingsverband is een ouder- en jeugdsteunpunt. Hier kunnen ouders en leerlingen terecht als ze vragen hebben over passend onderwijs of steun nodig hebben in de zoektocht naar passend onderwijs.

Het steunpunt heeft drie pijlers: informeren, steunen en signaleren.

Voor ouders

In de brochure ‘Wat is passend onderwijs?’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is passend onderwijs?
 • Hoe gaat de overgang van de basisschool naar de middelbare school?
 • Wat voor hulp kan ik van een school verwachten?
 • Hoe werk ik goed samen met school?
 • Welke informatie moet ik delen met school? En school met mij?
 • Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?
 • Wat als mijn kind (misschien) een andere school nodig heeft?
 • Wat als ik het niet eens ben met de school over extra hulp of over plaatsing op een andere school?
 • Wat is een ouder- en jeugdsteunpunt?

Ook worden in de brochure de verschillende begrippen toegelicht.

Voor jongeren

In de brochure ‘Passend onderwijs op de middelbare school’ vind je antwoord op o.a. de volgende vragen:

 • Ik heb extra hulp nodig. Is de school verplicht mij te helpen?
 • Hoe weet ik hoe school mij kan helpen?
 • Wat als ik (tijdelijk) niet (elke dag) naar school kan?
 • Hoe weet de school wat ik nodig heb?
 • Krijg ik ook extra hulp bij het examen?
 • Wat als het niet lukt om passend onderwijs voor mij te organiseren?
 • Wat als ik en mijn ouders een school voor gespecialiseerd onderwijs niet passend vinden voor mij?
 • En antwoord op nog veel meer vragen!

 

Bezwaar

Mocht u het niet eens zijn over de weg die is bewandeld of het advies dat is gegeven, dan kunt u hier lezen welke stappen u kunt zetten.