Wat doet het Samenwerkingsverband?
Het Samenwerkingsverband zorgt dat leerlingen hun schoolloopbaan goed kunnen doorlopen en dat er, als dat nodig is, extra ondersteuning kan worden geboden. Het Samenwerkingsverband gaat over de toekenning van die extra ondersteuning en over de toelating tot het speciaal onderwijs.
Bij het Samenwerkingsverband PVOW horen alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere en enkele voortgezet speciaal onderwijs scholen in het Oosterscheldegebied.

Waarom een klachtenprocedure?
Een klacht betekent dat er iets is misgegaan in de communicatie of de dienstverlening met het Samenwerkingsverband. Voor een goede dienstverlening is het voor u en ook voor ons van belang om uw klachten in behandeling te nemen. Sommige klachten kunnen snel worden opgelost. Als u contact met ons opneemt en daarbij aangeeft dat u een klacht heeft, dan zorgen wij ervoor dat uw klacht wordt behandeld en zo snel mogelijk opgelost.  Is deze oplossing niet mogelijk, of bent u niet tevreden over het resultaat, dan volgt een nader onderzoek. De wettelijke termijn is dat een klacht schriftelijk moet worden ingebracht binnen 6 weken na het advies.

Een klacht is geen bezwaar!
In eerste instantie zal geprobeerd worden om middels een gesprek tot overeenstemming te komen.
Wanneer de klacht niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld en daardoor leidt tot een bezwaar, wordt geprobeerd met behulp van de voorzitter van het Samenwerkingsverband, de heer F. Neefs, tot overeenstemming te komen. De voorzitter handelt namens het bestuur. Hiernaast kunnen zowel ouders, scholen als het samenwerkingsverband een beroep doen op de onderwijsconsulenten, zie www.onderwijsconsulenten.nl, of een mediator.
Wanneer het onmogelijk is gebleken een bezwaar op te lossen met behulp van de voorzitter van het bestuur van het SWV en /of mediation, heeft elke partij het recht om, binnen zes weken na een door of namens het bestuur genomen besluit en/of andere handeling in het kader van het samenwerkingsverband, het geschil voor te leggen bij de landelijke geschillencommissie.

Geschillen:
Elke partij heeft het recht om binnen zes weken na de uitspraak van het behandelde bezwaar, het geschil voor te leggen aan de landelijke arbitragevoorziening die de minister heeft ingesteld en waarbij het Samenwerkingsverband is aangesloten. De ‘landelijke geschillencommissie passend onderwijs’, die is ondergebracht bij de stichting Onderwijsgeschillen, doet een voor alle partijen bindende uitspraak.
De landelijke geschillencommissie oordeelt o.a. in geschillen tussen ouders en het schoolbestuur over:

  • de weigering (of toelating) van leerlingen die extra ondersteuning behoeven;
  • de verwijdering van leerlingen;
  • het ontwikkelingsperspectief.