Samen rondom de leerling!

Info ouders/verzorgers

Passend Onderwijs willen we zo organiseren dat het onderwijs kwalitatief beter en tegelijk meer betaalbaar wordt. Het gaat ons om goed onderwijs voor uw kind! Heeft uw kind daarbij extra ondersteuning nodig? Dan zorgen we ervoor dat uw kind dat krijgt. We proberen dit zoveel mogelijk binnen de reguliere VO-scholen te doen. We kunnen dit doen in kleinere groepen, aangepaste lokalen, extra expertise in en rond de klas, maar ook door inzet van extra ondersteuners en zelfs hulpverleners als dit nodig is. We proberen een leerling zoveel mogelijk mee te laten draaien in de reguliere klassen, maar waar nodig passen we de omgeving aan.

 

Als de omgeving meer aangepast moet worden dan mogelijk binnen reguliere scholen, kan uw kind geplaatst worden in een bovenschoolse voorziening, waar de omgeving standaard is aangepast aan specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Het gaat dan om leerlingen die meer structuur en veiligheid nodig hebben. Er is ook een voorziening voor leerlingen die meer aanpak gericht op gedrag en gedragsproblemen nodig hebben. Het ISK Walcheren is een bovenschoolse voorziening waar leerlingen met een andere moedertaal dan het Nederlands extra ondersteuning krijgen op taalgebied. Insteek van de bovenschoolse Voorzieningen is altijd terugkeer of doorplaatsing naar ene reguliere school, waar mogelijk.

 

Indien een leerling écht speciaal onderwijs nodig heeft, kan dat ook. We hebben speciaal onderwijsvoorzieningen binnen ons samenwerkingsverband. Enkele van deze scholen staan in Goes (OdyZee College, Sprienke, Acreon), anderen in Middelburg (Asteria College, Klimopschool).

 

Passend Onderwijs betekent voor ons dat we niet meer eerst kijken naar wat uw kind aan beperkingen heeft, maar we kijken juist naar de mogelijkheden. Ondersteuning zetten we in om die verder te ontwikkelen. Uw kind krijgt een ondersteuningsarrangement op maat als dat nodig is. Het wordt meer gevolgd in zijn ontwikkeling, waarop we de ondersteuning aanpassen. U heeft als ouder altijd inspraak in welke ondersteuning we inzetten. Communicatie met u als ouders/verzorger gebeurt via de school waar u uw kind aanmeldt. uw contactpersoon is daardoor steeds dezelfde. 

 

Mocht u als ouder ergens tegenaan lopen, vragen over hebben of willen reageren, dan nodig ik u van harte uit. U kunt ons berichten via het contactformulier of per mail.

 

Over Passend Onderwijs op de school van uw zoon of dochter staat informatie op de website van deze schoollocatie. Mocht u verder nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de ondersteuningscoördinator van de schoollocatie waar uw zoon of dochter naar school gaat. Als uw zoon of dochter nu op de basisschool zit en u een goede keus wilt maken tussen de diverse scholen en hun aanbod, kunt u terecht in het stuk over de Schoolondersteuningsprofielen en de Arrangementen. Hier kunt u informatie vinden over wat welke school in huis heeft qua onderwijsanbod en ondersteuning, maar ook met welke instanties ze samenwerken. U kunt voor informatie over de locaties ook de ondersteuningscoördinatoren van die specifieke locaties benaderen. Contactgegevens vindt u op de website van de scholen.

 

Daarnaast is er ook een aantal websites met informatie over Passend Onderwijs: www.passendonderwijs.nl en www.steunpuntpassendonderwijs.nl.  

 

We hopen hiermee een aantal vragen te hebben beantwoord.