Samen rondom de leerling!

Procedure

Aanmelding Voortgezet Onderwijs

 

Als een kind van PO (SWV Kind op 1) over gaat naar VO (SWV PVOW):  schooljaar 2017-2018

 • Leerling heeft minimaal 60 maanden basisonderwijs gevolgd.
 • Basisschool/SBO of SO-school adviseert ouders op onderwijsniveau en geeft daarbij duidelijk (extra) onderwijsbehoeften aan. Liever geen advies over de schoollocatie, dit schept valse verwachtingen en zorgt voor teleurstellingen. Ouders melden hun zoon of dochter aan bij de VO-school van hun keuze. Er vindt een warme overdracht plaats voor die leerlingen waarvoor (extra) ondersteuning moet worden ingericht. Leerlingen met (extra) onderwijsbehoeften graag voor 1 april aanmelden!

Welke mogelijkheden zijn er voor Walcherse leerlingen in het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs:

-          Reguliere VO op onderwijsniveau Pro (Praktijkonderwijs), VMBO B, VMBO K, VMBO G/T/MAVO, HAVO, VWO en Gymnasium (eventueel tweetalig en/of hoogbegaafden-aanbod)

o    Bij Scheldemondcollege hebben ze @VMBO-ingericht. Daar heeft VMBO-B kleine klassen, meer aandacht en ondersteuning in de klas.

o    Leerlingen die regulier VO-onderwijs (m.u.v. Praktijkschool; die hebben alle ondersteuning in en rond de klassen georganiseerd) kunnen volgen maar extra onderwijsbehoeften hebben, kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het “ondersteuningslokaal” of een “maatwerklokaal” (voor VMBO-leerlingen voorheen georganiseerd binnen het OPDC De Griffioen). Toelating tot deze voorzieningen gaat via de ondersteuningscöordinatoren van de reguliere VO-scholen.

-          VMBO-leerlingen die regulier VO-onderwijs kunnen volgen, maar onderwijsbehoeften hebben in de vorm van kleine klassen, duidelijke structuur, minder prikkels, minder wisselingen van docent en lokaal kunnen geplaatst worden in een (voorheen OPDC) “structuurklas”. Toelating gaat via het Onderwijsloket; een reguliere VO-school meldt de leerling daarvoor aan.

-          Voor leerlingen die als vluchteling naar Nederland komen, de Nederlandse taal om andere redenen niet voldoende machtig zijn om regulier onderwijs te volgen, kunnen geplaatst worden op het ISK Walcheren (Internationale Schakelklas Walcheren). Leerlingen kunnen niet voor deze vorm van onderwijs worden aangemeld, dat verloopt via een andere procedure. Deze leerlingen kunnen na (maximaal ) twee jaar ISK wel doorstromen naar een V(S)O-school in onze regio.

-          Leerlingen die meer ondersteuning en een aangepaste aanpak en omgeving nodig hebben kunnen geplaatst worden in een Voortgezet Speciaal Onderwijs voorziening, VSO. Er zijn verschillende VSO-scholen waar Walcherse leerlingen geplaatst kunnen worden, afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerling.  Voor plaatsing in een VSO-voorziening moet via het samenwerkingsverband eerst een Toelaatbaarheidsverklaring worden afgegeven, een reguliere VO-school meldt een leerling daarvoor aan bij het Onderwijsloket.

Reguliere VO-scholen:

Pro                                                        Praktijkschool Het Bolwerk                                              Middelburg

VMBO B/K                                           CSW Toorop                                                                        Middelburg

VMBO B/K/G/T/MAVO                      Nehalennia, locatie Kruisweg                                          Middelburg

                                                              CSW Bestevaer    (ook onderbouw HAVO)                    Vlissingen

                                                              Scheldemondcollege, locatie Wielingen                       Vlissingen

VMBO G/T/MAVO                              CSW van de Perre                                                             Middelburg

Onderbouw HAVO                             CSW Bestevaer                                                                   Vlissingen

HAVO/VWO/Gymnasium                   CSW van de Perre                                                             Middelburg

                                                              Nehalennia, locatie Breeweg                                           Middelburg

                                                              Scheldemondcollege, locatie Sardijn                             Vlissingen

 

Ondersteuningslokaal: alle reguliere VO-scholen (m.u.v. Pro Bolwerk) hebben een ondersteuningslokaal ingericht. In of vanuit dit lokaal wordt de individuele ondersteuning georganiseerd voor leerlingen die dat nodig hebben. Leerlingen kunnen hier bijvoorbeeld de dag opstarten en afronden, roosterwijzigingen horen, de dag plannen en organiseren, huiswerk plannen en organiseren. Maar ook kunnen leerlingen hier onderwijsondersteuning krijgen, veelal aangeboden door experts op gebied van leerproblemen, gedragsproblemen, problemen als autisme en andere soorten beperkingen die ondersteuning nodig maakt. Leerlingen met dyslexie kunnen hier toetsen maken met verlengde tijd, leerlingen met autisme kunnen hier even tot rust komen of een toets maken in een rustige omgeving. Maar ook leren ze hier om te gaan met hun probleem. Leerlingen volgen hun lessen in een gewone reguliere VO-klas en krijgen in of vanuit het ondersteuningslokaal de benodigde ondersteuning, op basis van onderwijsbehoeften.

Maatwerklokaal: alle VMBO-locaties hebben per 01-08-2017 een maatwerklokaal ingericht. In deze lokalen krijgen leerlingen onderwijs die dat eerder binnen het OPDC de Griffioen werden opgevangen. Het OPDC de Griffioen is decentraal georganiseerd middels deze maatwerklokalen. Leerlingen staan ingeschreven in een reguliere VO-klas, maar volgen onderwijs in het maatwerklokaal. Wel volgen leerlingen praktijkvakken en gymlessen met hun ”eigen” klas. Het maatwerklokaal is een prikkelarm lokaal, waar leerlingen in heterogene groepen een programma op maat krijgen aangeboden. Doel is zoveel mogelijk uitstroom richting de reguliere VO-klas, waar ze in de loop van hun onderwijsloopbaan steeds meer lessen gaan volgen. Het maatwerklokaal blijft de hele schoolloopbaan beschikbaar voor deze leerling. In het maatwerklokaal is een docent met extra deskundigheid met betrekking tot leerproblemen, achterstanden en beperkingen. Daarnaast zijn in dit lokaal de benodigde experts qua ondersteuning betrokken. Ook is er een gedragswetenschapper betrokken bij deze leerlingen die de ontwikkelingen goed volgt. De docent heeft zeer geregeld contact met ouders/opvoeders om ondersteuning te bespreken en deze met thuis ook af te stemmen. Ondersteuning in en rond het maatwerklokaal wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de aanwezige leerlingen en kan daardoor steeds anders zijn, met andere betrokken experts. De pilot Apptus-lokaal in CSW Bestevaer levert positieve resultaten op.

Structuurklas: Leerlingen die regulier VO-onderwijs kunnen volgen, maar onderwijsbehoeften hebben in de vorm van kleine klassen, duidelijke structuur, minder prikkels, minder wisselingen van docent en lokaal. Veelal leerlingen met een beperking in het autistisch spectrum of aanverwante problematiek. Deze leerlingen werden voorheen opgevangen in de structuurklassen van het OPDC de Griffioen. Er zijn jaargroepen op VMBO-niveau. Alle structuurklassen zijn per 01-08-2017 (waarschijnlijk) gehuisvest in het gebouw van CSW Toorop aan de Gen. Eisenhowerlaan te Middelburg.

Ze zijn dan samen gehuisvest met de VMBO-locatie OdyZee in Middelburg, die naar verwachting per 01-08-2017 ook naar deze locatie zal verhuizen. Door gezamenlijke huisvesting kan intensief worden samengewerkt en kunnen leerlingen in een flexibel arrangement, waar mogelijk, onderwijs op maat volgen. Dit kan zowel in de combinatie met VSO OdyZee als met de VO-locatie CSW Toorop. Gezamenlijke huisvesting zorgt ervoor dat er gezamenlijk mooie praktijklokalen beschikbaar zijn voor alle leerlingen op die locatie.

 

 

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO):

Mytylschool:                        VSO De Sprienke te Goes (VMBO, MAVO, HAVO, VWO-op-maat),

                                               gericht op jongeren die langdurig ziek zijn, naast onderwijs ook medische                                                         (ver-) zorg(ing) nodig hebben of een op hun fysieke beperking aangepaste                                                       onderwijsomgeving nodig hebben.

ZML:                                      VSO Klimopschool te Middelburg (uitstroomperspectief (begeleide) arbeid),

                                               gericht op jongeren die zeer moeilijk kunnen leren, verstandelijke beperking.

VMBO-B:                               VSO Asteria (uitstroomperspectief (begeleide) arbeid),

                                               gericht op jongeren met gedragsproblemen.

VMBO, HAVO, VWO            VSO OdyZee (uitstroomperspectief (begeleide) arbeid en vervolgonderwijs),

                                               gericht op jongeren met psychische en psychiatrische problemen alsmede                                                       leerlingen met een gedragsproblematiek.

 

Daarnaast zijn er ook VSO-scholen voor leerlingen met een (ernstige visuele beperking, de zogenaamde cluster-1-scholen en leerlingen met een communicatieve beperking zoals dove en slechthorende kinderen, maar ook leerlingen met een specifieke beperking in het autistisch spectrum, waarbij communicatie het meest beperkt is. Toelating voor één van deze scholen verloopt niet via het samenwerkingsverband PVOW, bij deze scholen kunnen ouders zich rechtstreeks aanmelden. Veelal zijn deze specialistische scholen al eerder in beeld voor specifieke ondersteuning in de basisschoolleeftijd. Voor leerlingen met een visuele- of gehoorbeperking die wél regulier V(S)O-onderwijs kunnen volgen, kan passende ondersteuning worden ingericht binnen deze scholen.

OZA’s: OZA staat voor Onderwijs- en Zorgarrangement. Dat betekent dat we daar als onderwijs met zorgverleners 1 gezamenlijk plan hebben voor 1 leerling. Er zijn een aantal structurele OZA-arrangementen waar leerlingen terecht kunnen komen, daarnaast zijn er OZA-op-maat-arrangementen voor leerlingen die een individueel arrangement nodig hebben, op basis van specifieke en individuele onderwijs- en zorgbehoeften.

 • OZA ZMOLK Klimopschool; leerling met gedragsproblemen, verstandelijke beperking en IQ < 75.
 • OZA ZMOLK Asteria: leerlingen met gedragsproblemen en een verstandelijke beperking, IQ > 70.
 • OZA Acreon; leerlingen die niet (meer) deel kunnen nemen aan het reguliere VO-onderwijs, vanwege frequent verzuim, of andere omstandigheden, waarbij de ernst van de problematiek niet op te lossen is via een tijdelijke maatregel zoals een time-out. Hiervoor is langduriger (circa 1 jaar) behandeling nodig. Het OZA-arrangement bestaat daarbij uit een stuk passende hulpverlening, motiveren terug naar school en het volgen van passend onderwijs met de benodigde onderwijsondersteuning op niveau van VMBO-B/K/G/T/ MAVO/HAVO/VWO en MBO. Aard van de problematiek ligt grotendeels buiten school (vooral gezin- of vrijetijd gerelateerd). Binnen Acreon is een samenwerking tussen onderwijs (Stichting Respont) en Juvent. Aanmelding gaat via een reguliere VO-school. Voor plaatsing is een Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.
 • OZA Ithaka/Amares kliniekklas; voor leerlingen die worden opgenomen in de kliniek en tijdens hun verblijf ook onderwijs volgen via VSO OdyZee.
 • OZA op maat arrangement; voor alle leerlingen waarvoor in de basis geen passend onderwijsaanbod beschikbaar is, creëren we een arrangement op maat via het samenwerkingsverband, zo nodig in combinatie met zorg- en hulpverlening via Porthos. 

 

 

Aanmeld-route: PO > VO

1.       Alle leerling van reguliere basisscholen en SBO-scholen melden aan bij een reguliere VO-school naar de keuze van ouders en op basis van het schooladvies (onderwijsniveau) van de basisschool/SBO-school. Hieronder valt ook de praktijkschool, dat is ook regulier VO-onderwijs.

 • Wanneer basisschool/SBO van mening is dat de leerling gebaat is bij een ondersteuningsarrangement of plaatsing VSO, dan is het belangrijk dat ouders deze leerling zo spoedig mogelijk aanmelden en direct ook aangeven dat het een leerling met extra onderwijsbehoeften betreft. We vragen daarbij de basisschool/SBO ook contact op te nemen met de ondersteuningscöordinator van de VO-school die ouders hebben gekozen (zie contactenlijst), om goed door te spreken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft.
 • Leerling wordt binnen de VO-school besproken op basis van de onderwijsbehoeften en het geadviseerde onderwijsniveau; indien de school voldoende ondersteuning kan bieden wordt de leerling ingeschreven (in het geval van Praktijkschool zal deze eerst een TLV Pro aan moeten vragen bij het samenwerkingsverband).
 • Indien de VO-school onvoldoende ondersteuning kan bieden zal deze de leerling inbrengen in het Onderwijsloket PVOW voor een aanvraag plaatsing structuurklas of Toelaatbaarheidsverklaring Pro of VSO. Ouders worden bij dit traject nadrukkelijk betrokken en geïnformeerd door de VO-school.

 

2.       Alle leerlingen van een SO-school die uitstromen naar een reguliere VO-school melden aan bij een reguliere VO-school naar de keuze van ouders en op basis van het schooladvies (onderwijsniveau) van de SO-school.

 • Vaak zien de VO-scholen dat in het SO veel ondersteuning is ingezet in een aangepaste omgeving. Zij stellen daarom al snel vraagtekens bij de haalbaarheid van regulier VO-onderwijs. Het is daarom raadzaam vanuit een SO-locatie contact op te nemen met de reguliere VO-school die ouders kiezen, om de situatie toe te lichten.
 • Vervolg zoals bij 1

 

3.       Voor alle leerlingen van een SO-school, waarvoor het wenselijk is dat ze doorstromen naar het Pro of VSO, vraagt de SO/VSO-school een TLV-Pro/VSO aan bij het samenwerkingsverband via het Onderwijsloket PVOW. Vanuit het samenwerkingsverband zal beoordeeld worden of de leerling toelaatbaar is tot het VSO. Hierbij wordt ook altijd een reguliere VO-school betrokken (het meest wenselijk is dat de VO-school die ouders zouden kiezen wanneer hun zoon of dochter naar een reguliere VO-school zou kunnen), om duidelijk te checken of de gewenste ondersteuning mogelijk ook in een reguliere VO-locatie kan worden georganiseerd.

 • Indien de leerling toelaatbaar wordt geacht tot het Pro of VSO wordt een “Toelaatbaarheidsverklaring”(TLV) afgegeven.
 • Indien de leerling niet toelaatbaar wordt geacht tot het Pro of VSO, zal de betrokken reguliere VO-school de aanmelding verder in behandeling nemen om met ouders en de leerling de nodige ondersteuning goed te organiseren.

 

Contactpersonen van de VO/VSO-scholen wanneer een leerling extra onderwijsbehoeften heeft:

Praktijkschool Het Bolwerk (0118-627697),                                Dhr. J.J.P. de Kort, JKort@probolwerk.nl                     

CSW Toorop (0118-652100),                                          Mevr. M. van Gilst, gil@cswalcheren.nl,

CSW Bestevaer(0118-652100):                                      Mevr. S. Adriaanse ade@cswalcheren.nl                    

CSW van de Perre (0118-652100) MAVO:                   Mevr. C. Mondeel mdl@cswalcheren.nl

CSW van de Perre (0118-652100) HAVO/VWO:         Dhr. R. Hagen hgn@cswalcheren.nl

                                                                                              Dhr. H. Kiel kie@cswalcheren.nl

Nehalennia, locatie Kruisweg (0118-655755):             Mevr. J. Minnaar j.minnaar@mondia.nl

Nehalennia, locatie Breeweg (0118-656265):             Dhr. D. Feij d.feij@mondia.nl

Scheldemondcollege, Wielingen (0118-486892):      Mevr. A. de Kok ako@scheldemondcollege.nl

Scheldemondcollege, Sardijn (0118-486884):            Dhr. L. van Duivendijk dvk@scheldemondcollege.nl

                                                                                              Mevr. C. Dupont SMCCDU@scheldemondcollege.nl

VSO de Sprienke (0113-229150):                                  Mevr. A. Schipper a.schipper@desprienke.nl

VSO Klimopschool (0118-612668):                               Mevr. M. van Veen m.vanveen@klimopschool.nl

VSO Asteria College (0118-633332):                             Mevr. S. Mesu stefaniemesu@asteriacollege.nl

                                                       (tijdelijke vervanging Mevr. M. v.d. Meer milouvandermeer@asteriacollege.nl)

VSO OdyZee College (0113-267900/0118-558450): Mevr. T. de Groene degroene@odyzee.nl

VSO Acreon (0113-222326):                                           Mevr. M. v.d. Meer mvandermeer@juvent.nl