Onze missie en ons koersplan

Hieronder kunt u lezen waar wij aan willen bijdragen en in dit filmpje kunt u horen en zien waar we onze bakens voor de komende 4 jaar zetten.

Wij dragen bij aan het leren en ontwikkelen van Walcherse jongeren.
Er zijn jongeren in onze scholen die om uiteenlopende redenen voor kortere of langere tijd binnen het onderwijs een vorm van ondersteuning nodig hebben om hun talenten optimaal te kunnen ontplooien, om met perspectief onderwijs te kunnen volgen en om volwaardig, indien noodzakelijk met ondersteuning, deel te kunnen nemen aan de samenleving. Wij zijn er, met al onze expertise, voor al deze jongeren in Zeeland!
Daardoor dragen wij bij aan een samenleving van mensen die in hun kracht staan en op basis daarvan deelnemen en hun positieve bijdrage leveren.

Onze visie

PVOW staat voor “goed onderwijs” voor alle leerlingen – woonachtig op Walcheren – in het Voortgezet Onderwijs. Daarbij hebben de leerlingen recht op het niveau van onderwijs dat past bij hun mogelijkheden en de ondersteuning die zij nodig hebben om dat onderwijs te kunnen volgen. PVOW biedt dit onderwijs in principe thuisnabij en zoveel mogelijk binnen de reguliere VO-scholen aan. Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. We bewegen naar meer integratief onderwijs. Leerlingen die écht aangewezen zijn op een andere omgeving en een speciale aanpak, kunnen gebruik maken van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) binnen het Samenwerkingsverband. Het diplomagerichte speciaal voortgezet onderwijs willen we inhoudelijk, qua pedagogisch klimaat en waar mogelijk, fysiek zo goed mogelijk verbinden met het reguliere VO. Daardoor is een meer flexibele ondersteuning (overgangs-/tussenarrangementen) makkelijker te realiseren. We streven naar een dekkend aanbod. Dat heeft op alle vlakken consequenties, van toeleiding naar begeleiding en ondersteuning, een goede samenwerking en uiteindelijk de geboden kwaliteit. We evalueren jaarlijks het aanbod dat kan worden bijgesteld als ondersteuningsvragen veranderen. We betrekken hierbij alle soorten expertise in ons Samenwerkingsverband. We zoeken bij dit alles nadrukkelijk de verbinding en de samenwerking met organisaties die ook zijn gericht op ondersteuning van jongeren en hun omgeving.

Voor alle leerlingen

Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen van een school zich optimaal ontwikkelen. Het doel van passend onderwijs is ook dat alle leerlingen een passende plek in het onderwijs krijgen; de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen. We streven ernaar dat:

  • een kind naar een reguliere school gaat als dat kan;
  • een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
  • scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;
  • kinderen niet langdurig thuis komen te zitten.

In het bijzonder is passend onderwijs bedoeld voor de leerling die extra ondersteuning nodig heeft. De samenwerkende schoolbesturen zijn ervoor verantwoordelijk dat dit gebeurt. Het onderwijs kan dit echter niet alleen. Daarom werken we samen met instellingen voor jeugdhulp, gemeenten en leerplicht.

Zorgplicht
Een schoolbestuur is verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van een leerling. Vanaf het moment dat een leerling start in het voortgezet onderwijs, moet de school zorgen voor de juiste ondersteuning. Zodra duidelijk wordt dat dit niet meer lukt, moet de school actie ondernemen. Goed onderbouwd moet de school aan ouders aangeven welke andere school beter in staat is het onderwijs en de ondersteuning te verlenen.

De ouders
Een goede samenwerking tussen school en ouders is nodig voor de juiste ondersteuning op school. De scholen in het Samenwerkingsverband onderstrepen het belang van open en eerlijke communicatie met de ouders en leerlingen. School en ouders zijn educatieve partners, elk met eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze hebben elkaar hard nodig bij de vormgeving van passend onderwijs.

De leraar
De leraar is verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen. Aan die hoofdopdracht is met de invoering van passend onderwijs (2014) niet veel veranderd. Leraren doen dat al. Wel richten leraren nu meer de aandacht op het bieden van extra ondersteuning en het omgaan met verschillen.