Samen rondom de leerling!

LWOO en Praktijkonderwijs

 

Vanaf 1 januari 2016 zal voor nieuwe leerlingen in ons samenwerkingsverband geen LWOO-indicatie meer worden afgegeven. Het Bestuur PVOW heeft gekozen voor opting out op basis van populatiebekostiging, dat betekent dat we geen LWOO-beschikking meer koppelen aan individuele leerlingen, maar dat we het gehele budget verdelen onder de VMBO-scholen in ons samenwerkingsverband. Deze locaties kunnen hun ondersteuning goed inrichten, zodat alle leerlingen die het nodig hebben daar gebruik van kunnen maken.

 

Voor plaatsing op een praktijkschool is vanaf 1 januari 2016 een Toelaatbaarheidsverklaring van een samenwerkingsverband nodig, een TLV-PRO. PVOW zal die, volgens de reeds bekende procedure TLV, afgeven indien voldaan wordt aan de criteria. Deze criteria zijn gelijk aan de criteria die golden voor een Pro-beschikking, hier mogen we niet van afwijken. Leerlingen met leerachterstanden van ten minste 50 procent op minimaal twee gebieden (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en/of rekenen, waarbij minimaal een van deze achterstanden is op het gebied van rekenen of begrijpend lezen) en een IQ van 55-80 komen in aanmerking voor een TLV-PRO.