Samen rondom de leerling!

Klachtenprocedure

Indien u het niet eens bent met een actie, advies of procedure van het samenwerkingsverband PVO Walcheren of het Onderwijsloket willen we u vragen direct contact op te nemen met de betrokken persoon of partij. De beste manier om problemen op te lossen zien wij in het persoonlijke gesprek. We hopen dan ook gezamenlijk een oplossing te kunnen vinden wanneer er een geschil of klacht is. 

 

Mochten we er via die weg niet uit komen dan kunt u zich richten tot een onafhankelijke klachtencommissie. 

 

Het is van groot belang om open en transparant te werk te gaan en waar nodig met elkaar te praten. Zeker wanneer meningen verschillen, besluiten en adviezen niet kunnen worden geaccepteerd of er anderszins klachten zijn, is het samen in gesprek gaan altijd de eerste stap. De ervaring leert  dat goede communicatie in zo’n situatie het verschil kan maken tussen acceptatie en escalatie. Als er ruimte is voor het uitwisselen van beelden en verwachtingen, leidt dat misschien tot begrip, nuanceringen of mogelijk een ander besluit. 

 

 

Ouders en medewerkers kunnen zich door diverse partijen laten ondersteunen, bijvoorbeeld de bij de school betrokken vertrouwenspersonen[1] of een onderwijsconsulent [2]. Indien gewenst kan, na afspraken over de bekostiging, een mediator [3] betrokken worden.  Een mediator neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen. De mediator begeleidt het proces daartoe.  

 

Er zijn diverse procedures voor de diverse geschillen.

Wanneer na de voorgaande stappen alsnog een klacht of geschil blijft bestaan rond een plaatsingsaanbod, dan kan een bezwaarprocedure gestart worden. Hierbij zijn wettelijk een aantal stappen bepaald:

  1. Bezwaar aantekenen bij schoolbestuur. Na gesprek neemt het bestuur een beslissing op het bezwaar.
  2. Tegen de beslissing van het bestuur kan in beroep gegaan worden:
  1. Bij de bestuursrechter (openbaar onderwijs) of via de kantonrechter (bijzonder onderwijs). De rechter doet een bindende uitspraak. 
  2. Voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Alle scholen en samenwerkingsverbanden zijn bij deze geschillencommissie aangesloten. De commissie geeft binnen 10 weken een oordeel over het geschil. (Vanaf 01-08-2014.) Deze beoordeelt tevens het Ontwikkelingsperspectief.

Wanneer sprake lijkt te zijn van ongelijke behandeling kan het College van de Mens (CVRM) om een oordeel gevraagd worden. Dit oordeel is niet bindend, maar wordt in de meeste gevallen wel opgevolgd.

 

Bezwaarprocedure Toelaatbaarheid(sverklaring)

Het samenwerkingsverband beslist of een leerling toelaatbaar is tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of een school voor praktijkonderwijs. Ouders en het schoolbestuur kunnen het besluit van het samenwerkingsverband over het al dan niet toelaatbaar verklaren aanvechten. Daarvoor bestaat een specifieke procedure, waarbij het samenwerkingsverband verplicht is een daarvoor ingerichte adviescommissie te raadplegen. 

  

[1] Vertrouwenspersonen zijn onafhankelijke mensen die in vertrouwen met ouders of medewerkers van de scholen in gesprek kunnen gaan om geschillen en klachten te bespreken. Ondersteunen ook in gesprekken.

[2] De Onderwijsconsulenten vormen een organisatie die is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij adviseren en begeleiden ouders, verzorgers en scholen wanneer de schoolplaatsing van een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, problemen oplevert of moeizaam verloopt en school en ouders niet tot een oplossing kunnen komen. Het Bureau Onderwijsconsulenten staat open voor ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers, scholen en andere organisaties, zoals een zorginstelling of de onderwijsinspectie. De advisering en begeleiding is kosteloos. U kunt de onderwijsconsulent bereiken via de gemeenten of de leerplichtambtenaar.