Samen rondom de leerling!

Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

De Wet op Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 van kracht. Inmiddels dus alweer enkele jaren in werking. In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod beschikbaar hebben.

Ook voor leerlingen die thuis zitten hebben we passende arrangementen, waarmee we hopen dat leerlingen weer snel naar school terug kunnen. Onze insteek nu is te voorkomen dat leerlingen langdurig thuis komen te zitten en vroegtijdig de juiste ondersteuning in te zetten.Toch komen er af en toe toch leerlingen thuis te zitten, veelal vanwege ernstige problematiek. Zodra deze leerlingen in staat zijn enige vorm van onderwijs te volgen zal een op-maat-arrangement worden aangeboden.

 

Inmiddels hebben alle VO-scholen een goed ontwikkeld en bemenst ondersteuningslokaal en, in het VMBO, een Maatwerklokaal ingericht. Het zijn lokalen waar vanuit een leerling extra ondersteuning krijgt en waarbij ook expertise van een orthopedagoog of psycholoog betrokken kan worden.

 

Vanuit de ondersteuningslokalen hebben we professionaliseringstrajecten ingericht om leerkrachten/docenten binnen de scholen beter toe te rusten met kennis en vaardigheden. Dat doen we met coaching on the job, jaarlijks terugkerende kennisdagen met workshops en (ambulante) ondersteuning vanuit de bovenschoolse en speciale onderwijsvoorzieningen binnen de reguliere scholen.

 

 

 

We werken hard aan Passend Onderwijs voor iedere leerling op Walcheren. Dat doen we in de eerste plaats door de ondersteuning binnen de reguliere scholen te verbeteren en uit te breiden.  Dat doen we met de expertise vanuit de speciale scholen, zodat we expertise en kwaliteit behouden. Hiervoor werken de CSW, Mondia Scholengroep en de Praktijkschool 't Bolwerk intensief samen, maar ook met scholen voor Voortgezet Speciaal-Onderwijs als het Asteria College, de Klimopschool, De Sprienke en het Odyzee College. 

 

De bovenschoolse en speciale voorzieningen verzorgen speciaal onderwijs voor leerlingen met leerproblemen, leerachterstanden, motivatieproblemen, leerlingen die (zeer) moeilijk leren, langdurig/chronisch ziek zijn, leerlingen met gedragsproblemen, psychische en/of psychiatrische problematiek. Voor leerlingen met een visuele beperking of spraak-taal-problemen heeft het samenwerkingsverband afspraken gemaakt met de voorzieningen uit cluster 1 en 2. De ondersteuning die deze leerlingen nodig hebben zal ook binnen de reguliere school worden georganiseerd.