Samen rondom de leerling!

Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief

Wanneer de ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de reguliere VO-scholen overstijgt, wordt de leerling aangemeld bij het Onderwijsloket. De school heeft hierover intensief contact met de leerling en diens ouders/verzorgers. De leerling (16+) en de ouders/verzorgers dienen bij het gehele proces geinformeerd en betrokken te worden. Zij dienen tevens akkoord te gaan met de inhoud van het Ontwikkelingsperspectief alvorens het kan worden ingezonden aan het Onderwijsloket. De leerling moet ook zijn besproken binnen de interne zorgstructuur en er dient in het ZAT (gedeeltelijke) handelingsverlegenheid vastgesteld te zijn.

De stamschool  vult een Ontwikkelingsperspectief in dat is vastgesteld en is afgestemd met de samenwerkingsverbanden in de provincie. Het document is de basis voor aanmelding bij het Onderwijsloket.

 

In het Ontwikkelingsperspectief staan de onderwijsbehoeften van de leerling en/of de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht of school in de 5 afgesproken aspecten uitgeschreven vanuit een handelingsgerichte kijk op de leerling en diens situatie. Het format is op basis van de wettelijke eisen samengesteld en bevat daarnaast aanvullende informatie die van belang is voor het toewijzen van passende ondersteuning.

 

Het Onderwijsloket adviseert over arrangementen voor extra ondersteuning, schaalt daarin op wanneer nodig, terug waar en zodra mogelijk. De insteek is ten aller tijden zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk, maar wel kwalitatief goed :

 

  1. Bij handelingsverlegenheid van een reguliere VO-school kan het Onderwijsloket adviseren (een deel van de week) ondersteuning te arrangeren op een andere VO-school.
  2. Bij handelingsverlegenheid van een reguliere VO-school kan het Onderwijsloket adviseren (een deel van de week) ondersteuning te arrangeren in de bovenschoolse voorziening. Bij handelingsverlegenheid van een reguliere VO-school en/of de bovenschoolse voorziening (het OPDC) kan het Onderwijsloket adviseren (een deel van de week) ondersteuning te arrangeren op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Voor de toelating binnen het VSO geeft het Onderwijsloket tevens een Toelaatbaarheidsverklaring af.
  3. Indien een leerling, voordat een indicatie, Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of arrangement is afgelopen, terug kan keren in de richting VSO > OPDC > regulier VO, zal dit worden teruggekoppeld aan het Onderwijsloket.